Proces verbal din 28/10/2022

Documente:
document-16758552695436.pdf
Continutul procesului verbal:

încheiat azi, 28.10.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziția Primarului nr. 99/21.10.2022 si a convocatorului nr. 7201 din 21.10.2022.
La ședința de consiliu simt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcție, ședința fiind legal constituita.
La ședința participa domnul primar Radi Viorel, domnul administrator public Văduvă Dumitru, d-na secretar general Marcu Ana-Maria-Gratiela, doamna consilier achiziții publice Radu Mariana, d-na consilier superior Zotica Dorina si d-1 consilier Ancuta Adrian.
Domnul președinte de ședința Ene Vasile da citire ordinii de zi: 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2022; 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 14.10.2022; 3. Proiect de hotarare privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea; 4. Proiect de hotarare privind: aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bunesti, județul Vâlcea; 5. Proiectul de hotarare privind: aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunești, județul Vâlcea; 6. Proiect de hotarare privind: aprobarea alocării unor sume din bugetul local in vederea acordării unor premii familiilor care implinesc 50 ani de căsătorie neîntrerupta si tinerilor care implinesc 18 ani in anul 2022; 7. Proiect de hotarare privind: aprobarea contului de execuție bugetara la 30 septembrie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea; 8. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru” .
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2022.
Nu sunt intrebari.
Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 14.10.2022.
Nu sunt intrebari.
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi « pentru ».

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea; încep propunerile. D-na consilier Ciobotea Liliana il propune pe d-1 consilier Grigoroiu Dan Constantin.
Se supune la vot. Se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bunesti, județul Vâlcea; Se înscrie la cuvânt d-1 consilier Grigoroiu Mihai și propune, pentru o mai buna informare a cetățenilor, montarea unor aviziere în fiecare sat component al comunei.
D-1 primar Radi Viorel răspunde că există site-ul Primăriei cu toate informațiile necesare, iar d-1 Grigoroiu Mihai afirmă că nimeni nu se uită pe site- ul respectiv.
D-1 consilier Grigoroiu Mihai întreabă, în legătură cu punctul 4 al ordinii de zi, la pagina 22 din anexa la proiect, ce suprafața de pădure detine primaria comunei Bunesti.
D-1 Radi Viorel răspunde ca primaria nu deține pădure.
De asemenea d-1 Grigoroiu Mihai intreaba cine face parte din comisia de fond funciar.
D-na secretar răspunde ca aceasta comisie este stabilita prin Ordinul prefectului si din ea fac parte primarul, secretarul general, consilierul de la Registrul agricol, cetateni ai comunei si un reprezentant al Ocolului silvic. în continuare d-1 Grigoroiu Mihai întreabă cine se ocupa de serviciul de urbanism din cadrul primăriei Bunesti.
D-na consilier superior Radu Mariana răspunde ca dumneaei este persoana resposabila cu acest compartiment.
D-1 consilier Grigoroiu Mihai vrea sa știe, de asemenea, cine face parte din comisia de urbanism.
D-na Radu răspunde ca din aceasta comisie fac parte d-1 primar, secretarul general, responsabilul cu urbanismul si d-1 administrator public.
D-1 consilier Grigoroiu Mihai cere explicații in legătură "Alte valori - B.
C. F.”, care se regăsesc la pagina 27 din ROF.
D-na contabil Zotica Dorina ii da explicațiile necesare d-lui consilier.
In continuare d-1 Grigoroiu Mihai intreaba daca primaria are coordonator de transport.
D-na Zotica spune ca școala gimnaziala are un astfel de atestat iar la primărie, șoferii completează foile de parcurs si documentele necesare, contabilitatea doar centralizează aceste documente.
Următoarea întrebare a d-lui Grigoroiu Mihai: cine este responsabil cu compartimentul de resurse umane si daca persoana responsabila are cursuri in acest sens?

D-na contabil spune ca dumneaei este responsabila cu acest compartiment si prin natura profesiei si a funcției se poate ocupa de resursele umane fara a avea nevoie de cursuri de specialitate.
D-l Grigoroiu Mihai ii solicita d-lui Ancuta Adrian (responsabil - situații de urgenta), lista cu voluntarii pentru situații de urgenta.
D-l Ancuta spune ca sunt 33 de voluntari dintre care o parte au asigurare de viata.
D-l consilier Grigoroiu Mihai mai spune ca atribuțiile șoferului primăriei nu au legătură cu școala gimnaziala, deci nu ar trebui sa aiba in atribuții „sa se comporte civilizat in relațiile cu elevii”.
In legătură cu compartimentul - Cultura - Biblioteca comunala, d-l Grigoroiu Mihai zice ca ar trebui sa fie informați consilierii cu privire la acțiunile intreprinse de bibliotecar.
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind: aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunești, județul Vâlcea.
Se înscrie la cuvânt d-l consilier Grigoroiu Mihai. D-lui sesizează o greșeala de redactare la orarul de funcționare si spune ca orarul ar trebui afișat. D-l Grigoroiu intreaba daca se plătesc ore suplimentare angajatilor primăriei.
D-na Zotica răspunde ca nu se plătesc ore suplimentare.
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: aprobarea alocării unor sume din bugetul local in vederea acordării unor premii familiilor care împlinesc 50 ani de căsătorie neîntrerupta si tinerilor care împlinesc 18 ani in anul 2022.
Se înscrie la cuvânt d-l consilier Grigoroiu Mihai si propune, pentru încurajarea natalitatii, acordarea unui premiu de 500 de lei pentru nașterea unui copil in comuna Bunesti.
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind: aprobarea contului de execuție bugetara la 30 septembrie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea; Nu sunt intrebari. Se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi. Se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Diverse.
Nu sunt intrebari.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședința, Ene Vasile, declara lucrările ședinței închise. mulțumind pentru participare.