Hotarari ale consiliului local

Detalii Sumar hotarare
Numarul: 64 din: 24/11/2021
Titlu: privind aprobarea participării la programul privind creşterea eficientein energetice a infrastructurii de iluminat pjublic si aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie(D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţie “Creşterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna Bunesti, etapa II„
Documente:
HOTĂRÂREA NR.64privind aprobarea participării la programul privind creşterea eficientein energetice a infrastructurii de iluminat pjublic si aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de In ...
Numarul: 63 din: 24/11/2021
Titlu: Privind: aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii, "Construire grădiniţă cu program normal 3 Săli de grupa, din comuna Bunesti, sat Titireci str.Principala nr.28 punctul Dispensar"
Documente:
HOTĂRÂREA NR.63Privind: aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii,, Construire grădiniţă cu program normal 3 Săli de grupa, din comuna Bunesti, sat Titireci str.Pr ...
Numarul: 62 din: 24/11/2021
Titlu: Privind: modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR.62Privind: modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituţiilor publice de interes local din subordinea ...
Numarul: 61 din: 24/11/2021
Titlu: Privind: utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea exerciţiului bugetar al anului 2020
Documente:
HOTĂRÂREA NR.61Privind: utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea exerciţiului bugetar al anului 2020Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordin ...
Numarul: 60 din: 24/11/2021
Titlu: Privind: aprobarea valorii de valorificare a ţiglei recuperate in urma lucrărilor de reparaţii la clădirea remiza PSI din comuna Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR.60Privind: aprobarea valorii de valorificare a ţiglei recuperate in urma lucrărilor de reparaţii la clădirea remiza PSI din comuna Bunesti judeţul ValceaConsiliul Local al comunei ...
Numarul: 59 din: 24/11/2021
Titlu: Privind: alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al comunei Bunesti pentru organizarea „Pomului de Crăciun", in anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR.59Privind: alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al comunei Bunesti pentru organizarea „Pomului de Crăciun,, in anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea ...
Numarul: 58 din: 24/11/2021
Titlu: Privind: revizuirea Regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului local al comunei Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR.58Privind: revizuirea Regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului local al comunei Bunesti, judeţul ValceaConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit ...
Numarul: 57 din: 24/11/2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR.57, privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR.57privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Bunesti, judeţul Valcea a unor imobile cu destinaţia de drumuri-strazi situate in intravilanul comunei Bunesti judeţul ...
Numarul: 56 din: 24/11/2021
Titlu: Privind: aprobarea contului de execuţie bugetara a bugetului local al comunei Bunesti, judeţul Valcea la venituri si cheltuieli la data de 30.09.2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR.56Privind: aprobarea contului de execuţie bugetara a bugetului local al comunei Bunesti, judeţul Valcea la venituri si cheltuieli la data de 30.09.2021Consiliul Local al comunei Bunes ...
Numarul: 55 din: 24/11/2021
Titlu: Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bunesti, judeţul Valcea pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR.55Privind: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bunesti,judeţul Valcea pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în edinta ord ...
Numarul: 54 din: 05/11/2021
Titlu: Privind aprobarea cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: „AMENAJARE URBANISTICA CU TROTUARE, PODEŢE SI ACCESE IN COMUNA BUNESTI, JUDEŢUL VALCEA” in vederea finanţării acestuia* in cadrul Programul National de Investiţii Anghel Saligny
Documente:
HOTARAREA NR.54Privind: aprobarea cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: „AMENAJARE URBANISTICA CU TROTUARE, PODEŢE SI ACCESE IN COMUNA BUNESTI, JU ...
Numarul: 53 din: 28/10/2021
Titlu: Privind: desemnarea unui reprezentant al consiliului local, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea func iei de director la Şcoala Gimnazială Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR.53Privind: desemnarea unui reprezentant al consiliului local, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea func iei de directo ...
Numarul: 52 din: 28/10/2021
Titlu: Privind aprobarea susţinerii financiare a echipei de fotbal ,,Asociaţia Sportiva Bunesti” în anul competitional 2021-2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR.52privind aprobarea susţinerii financiare a echipei de fotbal,,Asociaţia Sportiva Bunesti” în anul competitional 2021-2022Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, înt ...
Numarul: 51 din: 28/10/2021
Titlu: Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a Comunei Bunesti, Judeţul Valcea, pentru perioada 2021-2027
Documente:
HOTARAREA NR.51privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a Comunei Bunesti, Judeţul Valcea, pentru perioada 2021-2027Consiliul local Bunesti, judeţul Valcea, întrunit in şedinţ ...
Numarul: 50 din: 28/10/2021
Titlu: Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea din bugetul local al Comunei Bunesti, judeţul Valcea a unei premieri a persoanelor care au implinit varsta de 100 ani
Documente:
Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea din bugetul local al Comunei Bunesti, judeţul Valcea a unei premieri a persoanelor care au implinitvarsta de 100 aniConsiliul Local al comunei Bunes ...
Numarul: 49 din: 28/10/2021
Titlu: Privitor la infiintarea Serviciului de Iluminat Public în Comuna Buneşti
Documente:
HOTĂRÂREA NR.49Privitor la infiintarea Serviciului de Iluminat Public în Comuna Buneşti, judeţul VâlceaConsiliul Local al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinar ...
Numarul: 48 din: 28/10/2021
Titlu: Privind: aprobarea realizării obiectivului de investiţii,, înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, judeţul Vâlcea,, si incheierea unui contract de parteneriat pentru extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale in comuna Bunesti judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR.48Privind: aprobarea realizării obiectivului de investiţii,, înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, judeţul Vâlcea,, si incheierea unui contract d ...
Numarul: 47 din: 28/10/2021
Titlu: Privind: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bunesti, judeţul Valcea pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR.47Privind: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bunesti,judeţul Valcea pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în edinta ord ...
Numarul: 46 din: 28/10/2021
Titlu: Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea
Documente:
Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al comuneiBunesti, judeţul VâlceaConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de ...
Numarul: 45 din: 29/09/2021
Titlu: Privind: aprobarea cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA BUNESTI, JUDEŢUL VALCEA pentru finanţarea acestuia in cadrul Programul National de Investiţii Anghel Saligny
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 45Privind: aprobarea cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: REABILITARE SIMODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA BUNESTI, JUDEŢUL VALCE ...
Numarul: 44 din: 29/09/2021
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.09.2021, la care participa u ...
Numarul: 43 din: 29/09/2021
Titlu: Privind: aprobarea traseului cu staţiile de îmbarcare si debarcare pentru elevii transportaţi cu microbuzul şcolar la Şcoala Gimnaziala Bunesti
Documente:
Privind: aprobarea traseului cu staţiile de îmbarcare si debarcare pentru elevii transportaţi cu microbuzul şcolar la Şcoala Gimnaziala BunestiConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea ...
Numarul: 42 din: 29/09/2021
Titlu: Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale Bunesti
Documente:
Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale BunestiConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâ ...
Numarul: 41 din: 29/09/2021
Titlu: Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Consiliul de Adminstratie al Scolii Gimnaziale Bunesti pentru anul şcolar 2021-2022
Documente:
Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Consiliul de Adminstratie al Scolii Gimnaziale Bunesti pentru anul şcolar 2021-2022Consiliul Local al comunei Bunesti, jud ...
Numarul: 40 din: 31/08/2021
Titlu: Privind: Acordare unui mandat special reprezentantului UAT Bunesti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” in vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fartatesti in cadrul Asociaţiei, precum si la modificare si completarea Actului Constitutivsi a Statutului Asociaţiei, cu modificările şi completările ulterioare
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 40Privind: Acordare unui mandat special reprezentantului UAT Bunesti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” in vederea exprimării votulu ...
Numarul: 39 din: 31/08/2021
Titlu: Privind: însuşirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul I 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 39APrivind: însuşirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul I 2021Consiliul local Bunesti, judeţul Valcea int ...
Numarul: 38 din: 31/08/2021
Titlu: Privind: aprobarea alocării unor sume din bugetul local in vederea acordării unor premii familiilor care implinesc 50 ani de căsătorie neîntrerupta si tinerilor care implinesc 18 ani in anul 2021
Documente:
Privind: aprobarea alocării unor sume din bugetul local in vederea acordării unor premii familiilor care implinesc 50 ani de căsătorie neîntrerupta si tinerilor care implinesc 18 ani in anul 2021 ...
Numarul: 37 din: 31/08/2021
Titlu: Privind: utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit pentru anul 2021 in suma de 90.000 lei
Documente:
Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 31.08.2021 la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie ;Văzând că pr ...
Numarul: 36 din: 31/08/2021
Titlu: Privind:Aprobarea contului de execuţie bugetara Ia 30.06.2021 al comunei Bunesti
Documente:
Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 31.08.2021 la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie ; Văzând c ...
Numarul: 35 din: 31/08/2021
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
Art.I. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  Art.2. Primarul comunei Bunesti, va asigura aducerea ...
Numarul: 34 din: 30/07/2021
Titlu: Mandatarea reprezentantului Comunei Bunesti, în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe preţul pentru apa potabilă şi tariful pentru "analizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare prestate/furnizate de Apavil S.A. pe întreaga arie de operare şi modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare
Documente:
H O T Ă R Â R EA NR. 34Privind: mandatarea reprezentantului Comunei Bunesti, în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe preţul pentru apa potab ...
Numarul: 33 din: 30/07/2021
Titlu: Stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Documente:
HOTARAREA NR. 33Privind: stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomunei BunestiConsiliul Local Bunesti, ...
Numarul: 32 din: 30/07/2021
Titlu: Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti şi ale instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 32PRIVITOR LA : modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti şi ale instituţiilor publice de interes local din sub ...
Numarul: 31 din: 30/07/2021
Titlu: Rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 31Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.07.2021, l ...
Numarul: 30 din: 30/07/2021
Titlu: ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA
Documente:
H O T A R A R EA NR. 30Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢAConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.07.2021 la care participă un n ...
Numarul: 29 din: 29/06/2021
Titlu: Aprobarea aderării si participării comunei Bunesti la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locala „Microregiunea Horezu”
Documente:
HOTARAREA NR. 29Privind: aprobarea aderării si participării comunei Bunesti la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locala „Microregiunea Horezu”Consiliul Local al comunei B ...
Numarul: 28 din: 29/06/2021
Titlu: Aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru elevii din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Documente:
HOTARAREA NR. 28Privind: aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru elevii din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului ş ...
Numarul: 27 din: 29/06/2021
Titlu: Rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 27Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.06.2021, l ...
Numarul: 26 din: 28/05/2021
Titlu: Privind: aprobarea participării comunei Bunesti la Programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional- 2020-2024 si aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea casarii unui mijloc fix
Documente:
HOTARAREA NR. 26Privind: aprobarea participării comunei Bunesti la Programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional- 2020-2024 si aprobarea scoaterii din funcţiune invederea casarii unui mi ...
Numarul: 25 din: 28/05/2021
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 25Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.05.2021, l ...
Numarul: 24 din: 21/04/2021
Titlu: Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 martie 2021 al comunei Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
H O T Ă R Â R E A NR. 24Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 martie 2021 alcomunei Bunesti, judeţul ValceaConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedi ...
Numarul: 23 din: 21/04/2021
Titlu: Privitor la aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru persoanele aflate in stare de necesitate din comuna Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 23Privitor la: aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru persoanele aflate in stare de necesitate din comuna Bunesti, judeţul ValceaConsiliul local al com ...
Numarul: 22 din: 21/04/2021
Titlu: PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Buneşti, aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a listelor cu investiţiile de interes local pentru anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 22PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Buneşti, aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a listelor cu investi ...
Numarul: 21 din: 21/04/2021
Titlu: Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 21Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul ValceaConsiliul local Bunesti, judeţul Valcea , ...
Numarul: 20 din: 21/04/2021
Titlu: Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Documente:
H O T Ă R Â R E A NR. 20Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022Consiliul local al comunei Bunesti, judeţul Vîlcea, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21.04.2 ...
Numarul: 19 din: 21/04/2021
Titlu: Privitor la: aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 19Privitor la: aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021Consiliul local al comunei Bunesti, judeţul Valcea, întrunit in şedinţa ...
Numarul: 18 din: 21/04/2021
Titlu: Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA
Documente:
H O T Ă R Â R E A NR. 18Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢAConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 21.04.2021 la care participă u ...
Numarul: 17 din: 30/03/2021
Titlu: Privitor la : insusirea Raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bunesti pe anul 2020
Documente:
H O T A R A R EA NR. 17Privitor la : insusirea Raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bunesti pe anul 2020Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, ...
Numarul: 16 din: 30/03/2021
Titlu: Privind: anularea si scoaterea din evidenta fiscala a sumei de 7.023,61 lei, reprezentând amenzi prescrise, datorate de persoanele fizice aflate in stare de insolvabilitate sau decedate
Documente:
HOTARAREA NR. 16Privind: anularea si scoaterea din evidenta fiscala a sumei de 7.023,61 lei, reprezentând amenzi prescrise, datorate de persoanele fizice aflate in stare deinsolvabilitate sau decedat ...
Numarul: 15 din: 30/03/2021
Titlu: Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 decembrie 2020 al comunei Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 15Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 decembrie 2020 al comunei Bunesti, judeţul ValceaConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şe ...
Numarul: 14 din: 30/03/2021
Titlu: PRIVITOR LA : APROBAREA REŢELEI UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA BUNESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
Documente:
HOTARAREA NR. 14PRIVITOR LA : APROBAREA REŢELEI UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA BUNESTI, PENTRUANUL ŞCOLAR 2021-2022Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, ...
Numarul: 13 din: 05/03/2021
Titlu: Privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale în U.A.T. Bunesti, Judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 13 privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale în U.A.T. Bunesti, Judeţul Valcea&nb ...
Numarul: 12 din: 25/02/2021
Titlu: Privind: stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si personal contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bunesti, judeţul Valcea;
Documente:
HOTARARE NR. 12Privind: stabilirea salariilor de baza pentrufuncţiile publice si personal contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bunesti, judeţul Valcea;Consiliul Local al co ...
Numarul: 11 din: 25/02/2021
Titlu: PRIVIND : aprobarea asocierii unităţilor administrativ teritoriale: comuna Vladesti, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olanesti si comuna Buneşti în vederea incheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea şi implementarea proiectului: „Construirea reţelei inteligente de distribuţie gaze naturale în comuna Vladesti, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olanesti si comuna Bunesti, din judeţul Valcea”
Documente:
HOTARARENR. 11PRIVIND : aprobarea asocierii unităţilor administrativ teritoriale: comuna Vladesti, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olanesti si comuna Buneşti în vederea ...
Numarul: 10 din: 25/02/2021
Titlu: Privind: aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a “demarării procedurii de concesionare” a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru U.A.T. Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 10Privind: aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a “demarării procedurii de concesionare” a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gaz ...
Numarul: 9 din: 25/02/2021
Titlu: Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, judeţul Valcea” Consiliul loca ...
Numarul: 8 din: 25/02/2021
Titlu: Privitor la : situaţia inventarierii bunurilor ce aparţin Primăriei Comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, judeţul Valcea si casarea si scoaterea din inventar a unor mareriale auxiliare si obiecte de inventar ce aparţin Primăriei Bunesti, pentru anul 2020
Documente:
Privitor la : situaţia inventarierii bunurilor ce aparţin Primăriei Comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, judeţul Valcea si casarea si scoaterea din inventar a unor mareriale auxi ...
Numarul: 7 din: 25/02/2021
Titlu: Privitor la reevaluarea activelor fixe corporale aflate in inventarul comunei Bunesti, judetul Valcea
Documente:
HOT ARAREA NR.7Privitor la : reevaluarea activelor fixe corporale aflate in inventarul comunei Bunesti, judetu ValceaConsiliul local Bunesti intrunit in şedinţa ordinara din data de 25.02.2021 la ca ...
Numarul: 6 din: 25/02/2021
Titlu: Cu privire la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2020
Documente:
HOTARAREA NR. 6Cu privire la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2020Consiliul local al comunei Bunesti, judeţu ...
Numarul: 5 din: 25/02/2021
Titlu: HOTARAREA NR. 5 Privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara/persoanae singure de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunităţii in anul 2021
Documente:
HOTARAREA NR. 5Privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara/persoanae singure de ajutor social care vor presta ac ...
Numarul: 4 din: 12/02/2021
Titlu: Privind: modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si a instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Bunesti si aprobarea salariului administratorului public
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 4Privind: modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si a instituţiilor publice de interes local din subordinea Co ...
Numarul: 3 din: 12/02/2021
Titlu: Iniţierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale in comuna Bunești
Documente:
HOTARAREA NR. 3Cu privire la: iniţierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale in comuna Bunesti, judeţul ValceaConsiliul local al cmunei Bu ...
Numarul: 2 din: 12/02/2021
Titlu: Privind alegerea președintelui de sedință
Documente:
HOTĂRÂREA NR.2Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢAConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 12.02.2021 la care participă un nr. ...
Numarul: 1 din: 08/01/2021
Titlu: Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar a deficitului sectiunii de dezvoltare
Documente:
HOTARAREA NR. 1Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 263.800,63 LEIConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul ...