Proces verbal din 15/04/2022

Documente:
document-16572781666025.pdf
Continutul procesului verbal:

PROCES VERBAL
încheiat azi, 15.04.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziția Primarului nr. 28/11.04.2022 si a convocatorului nr. 2226/11.04.2022.
La ședința de consiliu sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcție, ședința fiind legal constituita.
La ședința participa domnul primar Radi Viorel, dl. Administrator public Văduvă Dumitru, doamna secretar cu delegație Radu Mariana, domnul Ancuta Adran -consilier.
Doamna președinte de ședința da citire ordinii de z i : 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 15.03.2022; 2. Proiect de hotarare privind: aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „înființare sistem de distribuție gaze naturale in comuna Bunesti, județul Valcea” prin Programul National de Investirii „Angliei Saligny” ; Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru” .
Se trece la punctul 1 al ordinii de z i: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 15.03.2022; Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu si spune ca a depus o contestație referitor la procesul-verbal ca nu s-a consemnat exact ce a spus, pe care o prezintă. Referitor la șoferul de pe microbuzul școlar ca nu este angajat din anul 2020, doamna secretar spune ca școala asa a scris in adresa depusa la primărie drept pentru care sa si-o asume. Domnul Grigoroiu intreaba al cui este microbuzul. Domnul primar spune ca microbuzul este al primăriei si ca șoferul de pe microbuzul școlar nu este angajat al primărie. Doamna secretar spune ca banii pentru șofer se aloca din bugetul primărie către școala. Domnul primar spune ca șoferul a plecat si este un alt șofer. Domnul Grigoroiu intreaba de ce trebuie sa plătim noi șoferul si daca este in organigrama primăriei.
Tot dl. Grigoroiu spune ca doamna contabil Tudosie a raspun evaziv ca RAR-ul constatata ca trebuie schimbate anvelopele si ca este total greșit, constatarea o face reprezentantul primăriei sau al scolii care trebuie sa aiba studiile si documentele pentru acest scop. Mai menționează ca s-a redactat greșit ca nu s-a oferit gratuit sa constate ca trebuie schimbate anvelopele fiind manager transport rutier. Doamna secretar intreaba daca asa a spus. Domnul Mihai Gheorghita spune ca da, a spus ca se oferă gratuit sa constate ca trebuie schimbate anvelopele.
Dl Grigoroiu susține ca nu a zis asa ca a prezentat o propunere constructiva si a solicitat sa i se spună cine este personalul desemnat si ca daca nu este isi oferă serviciile gratuit. Domnul Mihai Gheorghita intreaba pentru ce isi oferă serviciile. Domnul Grigoroiu spune care sunt responsabilitățile managerului....
Doamna președinta de ședința spune ca se degenerează discuția si supune la vot procesul -verbal si este votat cu 10 voturi „pentru” si un vot „impotriva” .domnul Grigoroiu Mihai cu mențiunea sa se revizuiască procesul -verbal.
Se trece la punctul 2 al ordinii de z i: Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „înființare sistem de distribuție gaze naturale in comuna Bunesti, județul Val cea” prin Programul National de Investirii „Anghel Saligny” ; Domnul primar prezintă Proiectul de hotarare si explica importanta acestui proiect si pentru a putea finaliza cat mai repede proiectul este nevoie de aceasta finanțare.
Nu sunt intrebari. Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședința, Ciobotea Liliana Elena, declara lucrările ședinței închise, mulțumind pentru participare.