Proces verbal din 09/02/2022

Documente:
Continutul procesului verbal:
PROCES VERBAL
încheiat azi, 09.02.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului ocal al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziția Primarului nr. 9/03.02.2022 si a convocatorului nr. 649/03.02.2022.
La ședința de consiliu sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcție.
La ședința participa domnul primar Radi Viorel, doamna secretar cu delegație Radu Mariana, doamna Zotica Dorina- consilier superior si domnul Ancuta Adran -*consilier.
Domnul primar da citire ordinii de zi : 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 07.01.2022; 2. Proiect de hotarare privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea; 3. Proiect de hotarare privind: Aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunității in anul 2022; 4. Proiect de hotarare privind: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2021; 5. Proiect de hotarare privind: Aprobarea Rețelei unităților de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022-2023; 6. Proiect de hotarare privind: situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, județul Valcea pentru anul 2021; 7. Proiect de hotarare privind: : aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii unui mijloc fix 8. Proiect de hotarare privind: utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Bunesti, rezultat la Încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2|O21, in suma de 1.058.545,45 lei; 9. Proiect de hotarare privind: aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri propriii și a listelor de investiții pentru anul 2022; 10. Proiect de hotarare privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti, județul Valcea; 11 .Proiect de hotarare privind: stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunesti; 12. Proiect de hotarare privind: prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 2125/31.05.2007 încheia; cu S.C.URBAN S.A.;
13. Proiect de hotarare privind: aprobarea actualizării, prin majorare, ,a tarifelor pentru activitățile de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu1 excepția celor cu regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Bunești; 14. Proiect de hotarare: aprobarea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea
valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Comuna Bunesti încheiat cri Greenpoint Management SA și Urban S.A; 15. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru” .
Doamna secretar da citire procesului verbal al ședințe extraordinare din data de 07.01.2022, se supune la vot si este votat cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea; Doamna consilier Statie Maria propune ca președinte de ședința pe doamna Ciobotea Liliana Elena.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi si Șe aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 3 al ordinii de z i: Proiect de hotarare privind: Aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunității in anul 2022; Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu Mihai si spune ca la punctul 8 din anexa nr. 3 de la acest proiect de hotarare „Alte activitati de interes si utilitate publica” pi opune sa se aiba in vedere sa se faca curățenie pe suprafața de izlaz din Brozbesti. Domnul primar spune ca s-a mai discutat aceasta problema si nu a uitat dar la Legea 416/ 2001 nu avem decât o singura persoana apta de munca.
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 4 al ordinii de z i : Proiect de hotarare privind: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2021; Nu sunt intrebari. Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 5 al ordinii de z i: Proiect de hotarare privind: Aprobarea Rețelei unităților de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022- 2023;
Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu Mihai si intreaba de cine sunt suportate cheltuielile de personal. Doamna consilier Zotica Dorina spune ca, cheltuielile de personal sunt suportate prin bugetul de stat prin ISJ si noi nu ne putem angaja sa suportam alte cheltuieli de personal. Primăria suporta doar cheltuielii cu naveta pentru ca este Guvern. Prin art. 2 din proiectul de hotarare nu suntem de acord sa suplimentam Cheltuieli cu salariile.
Hotarare de
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 6 al ordinii de z i: situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, județul Valcea. oentru anul 2021;
Doamna Zotica menționează ca inventarierea a fost făcută de comisie si valorificata la contabilitate.
Nu sunt intrebari. Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 7 al ordinii de z i: aprobarea scoaterii din funcțiune] in vederea casarii unui mijloc fix.
Nu sunt intrebari. Se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 8 al ordinii de z i : utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Bunesti, rezultat la Încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2Q21, in suma de 1.058.545,45 lei;
ice mai detaliat Doamna Zotica Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu Mihai si dorește sa se expl pentru ce se folosește aceasta suma, pentru studii, consultanta proiectare.
Dorina menționează ca suma se folosește pentru lucrări la obiectivul de investiții „înființare sistem de distribuție gaze naturale in comuna Bunesti, județul Valcea” . Domnul primar spune ca a fost plătită proiectarea anul trecut.
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot punctul 8 al ordinii de zi si ise aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a listelor de investiții pentru anul 2022; Doamna secretar menționează ca, proiectul de buget a fost pus in dezbatere publica pe site cu anunț si cu proces verbal.
Se inscrie la cuvânt domnul Radu Gabriel si intreaba ce este prins in cap. 51.02.
Doamna Zotica explica capitolele: 51.02 aparatul de specialitate al primaiiuui; cap. 67.02 cultura, recreere, religie, 68.02 asistenta sociala.
Domnul Radu Gabriel intreaba daca este benefic sa avem 101 mii tei din care 75% salarii. Doamna Zotica spue ca asa a fost întotdeauna. Domnul Copaceanu intreaba daca 75 mii sunt salarii pentru o singura persona? Doamna Zotica menționează ca este salariu brut si nu este un salariu foarte mare. Domnul primar spune ca este din lege iar domnul Radu Gabriel spune ca nu contesta legalitatea. Domnul Radu Gabriel menționează ca si sporuri, sporul de antena. Doamna secretar spune ca nu avem spor de antena si nici alte sporuri. Sjingurele sporuri sunt: sporul de vechime, hrana si sporul de viza CFP.
Domnul Copaceanu intreaba daca salariile de anul acesta sunt la fel cu salariile de anul trecut.
D-na secretar spune ca salariile nu au fost majorate, sunt la nivelul anului trecut.
Dl Radu Gabriel intraba daca acest buget este doar buget local. Dqmnul Primar ii răspunde ca da.
Dl Grigoroiu Mihai intreaba unde se baga apa pe str. Rapanestilor. Domnul Primar spune ca pe Muret.
Dl Grigoroiu menționează ca in lista de investiții- sistem de supraveghere video. Dl primar spune ca este obligatoriu sistem de supraveghere la grădiniță cu program prelungit si ca a fost control de la politie. Dl Grigoroiu propune camere de supraveghere |a intrarea si la ieșirea in localitate.
Domnul primar menționează ca nu toate obiectivele din lista de investiții se pot realiza daca nu sunt bani suficienti.
DI. Radu Gabriel intreaba la cap. 67.02.- Obținere documentații, la ce se refera.
Domnul primar spune ca a fost depus pe CNI solicitare pentru Sala de sport la Slcoala si suntem prinși in lista sinteza.
Dl. Radu Gabriel menționează ca suma la gaze este mica adica 2mii lei. Domnul primar spune ca nu sunt 2 mii ci 20 miliarde lei vechi si ca bugetul este in mii tei.
Nu mai sunt alte intrebari. Se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 10 voturi „pentru” si o abținere.
Se trece la punctul 10 al ordinii de z i : modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti, județul Valcea; Dl Grigoroiu Mihai menționează ca sunt mai multe posturi vacante si pentru postul de sef SVSU cine are atribuții. D-na secretar spune ca dl. Ancuta Adrian are latributii de sef
SVSU. Dl Grigoroiu solicita tabel cu voluntarii si intraba daca aceștia sunt platitiL Dl Ancuta spune ca voluntarii nu sunt platiti.
Nu mai sunt alte intrebari. Se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 11 voturipentru” Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunesti; D-na secretar spune ca s-a modificat salariu pentru postul de inspector superior, postul vacant la comparimentul buget finate, iar celelalte salarii sunt la nivelul anului trecut.
Nu mai sunt alte intrebari. Se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 11 voturi,.pentru” Se trece la punctul 12 al ordinii de z i: prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 2125/31.05.2007 încheiat cu Si.C.URBAN S.A.;
Dl. Radu Gabriel intreaba de ce se prelungește cu 3 luni actul adițional. Dl. Ancuta spune ca se prelungește cu 3 luni după ridicarea stării de alerta.
Nu mai sunt alte intrebari si se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 11 voturi,.pentru” Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : aprobarea actualizării, prin maj orarei a tarifelor pentru activitățile de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Bunești; Se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 11 voturi,.pentru” D-na secretar menționează ca la material sun fisele de fundamentare de la Urban cik preturile.
Dl Radu Gabriel spune ca localitatea Pausesti are prețul mai mic. Dl Radu Ion menționează ca pausestul are mai multi locuitori.
Dl. Grigoroiu propune o negociere, iar domnul primar spune ca este singura firma care ridica gunoiul.
Se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 11 voturi,.pentru” Se trece la punctul 14 al ordinii de z i: aprobarea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Comuna Bunesti încheiat cu Greenpoint Management SA și Urban S.A; Dna secretar menționează ca este vorba de contract intre Urban, Primărie si Greenpoint Management.
Se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 11 voturi,.pentru” Diverse.
Dl. Grigoroiu Dan Constantin spune ca in zona magazinului Annabela in curând va fi accident.
Dl. Radu Gabriel spune ca s-a făcut adresa de către firma Annabela la Drumurile naționale.
Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședința, Ciobotea Lilîana Elena, declara lucrările ședinței inchise, mulțumind pentru participare.