Proces verbal din 07/01/2022

Documente:
Continutul procesului verbal:
PROCES VERBAL
 Încheiat azi, 07.01.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziţia Primarului nr.1/03.01.2022 si a convocatorului . nr.5/03.01.2022.
La şedinţa de consiliu sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcţie.
La şedinţa participa domnul primar Radi Viorel, domnul administrator public Văduvă Dumitru, doamna secretar cu delegaţie Radu Mariana, doamna Zotica Dorina- consilier superior.
Domnul preşedinte de şedinţa da citire ordinii de zi :
  1.  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 17.12.2021;
  2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.12.2021;
  3. Proiect de hotărâre privind: Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare in suma de 422.702,30 lei.
Domnul preşedinte de şedinţa da cuvântul doamnei secretar Radu Mariana pentru a da citire proceselor verbale de la şedinţele din luna decembrie 2021.
Doamna secretar da citire procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 17.12.2021.
Se supune Ia vot procesul verbal si se aproba cu 10 voturi,.pentru” si 1 vot „împotriva”, domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe cu menţiunea ca este eronat.
Doamna secretar da citire procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.12.2021.
Se supune la vot procesul verbal si se aproba cu 10 voturi „pentru” si o „abtinere”-domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare in suma de 422.702,30 lei.
    Domnul preşedinte de şedinţa da cuvântul doamnei consilier Zotica Dorina. Doamna Zotica menţionează ca in Ordinul Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, la cap. 5.16.2- inchiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare se închide prin excedent sau prin deficit. Noi l-am incheiat prin deficit adica, suma fiind de 422.702,30 lei. Exerciţiul bugetar al anului 2021 s-a incheiat prin excedent, contul de execuţie al bugetului local al anului 2021 urmeaza sa-1 aprobam pana in luna mai 2022.
Se supune la vot proiectul de hotarare, se aproba cu 10 voturi „pentru” si o „abţinere”, domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţa, Mihai Gheorghita, declara lucrările şedinţei închise, mulţumind pentru participare.