Proces verbal din 27/07/2022

Documente:
Continutul procesului verbal:

Încheiat azi, 27.07.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziţia Primarului nr. 66/21.07.2022 si a convocatorului nr. 4677 din 21.07.2022

La şedinţa de consiliu sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcţie, şedinţa fiind legal constituita.

La şedinţa participa domnul primar Radi Viorel, domnul administrator public Văduvă Dumitru, d-na. secretar general Marcu Ana-Maria-Gratiela, doamna consilier achiziţii publice Radu Mariana si d-1. consilier Ancuta Adrian.

Domnul preşedinte de şedinţa da citire ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.07.2022;

2.    Proiect de hotarare privind: alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea;

3.    Proiect de hotarare privind: activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022;

4.    Proiect de hotarare privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022;

5.    Proiect de hotarare privind: aprobarea contului.de execuţie bugetara la 30 iunie 2022 al comunei Bunesti, judeţul Valcea;

6.    Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru”.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.06.2022. Se aproba cu 11 voturi „ pentru”.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea; Domnul preşedinte Copaceanu Dumitru da citire proiectului de hotarare si atribuţiilor ce-i revin preşedintelui de şedinţa.

încep propunerile. D-1 Radu Ion il propune pe d-1 Ene Vasile. Se supune la vot: 10 voturi “pentru” si o abţinere - d-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe. Următoarea propunere o face d-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe care il propune pe d-1 Cebuc Aurel. Se supune la vot: un vot “pentru” si 10 abţineri. Se alege preşedinte de şedinţa al Consiliului local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, d-1 Ene Vasile.

Domnul Copaceanu Dumitru spune ca este mai puţin important cine este preşedinte de şedinţa, in schimb, este important ca in timpul şedinţelor de consiliu sa se păstreze decenta, respectul reciproc si in general, şedinţele sa decurgă bine indiferent de culoarea politica a preşedintelui si de componenta consiliului local.

Nu mai sunt intrebari.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022; Domnul preşedinte Copaceanu Dumitru da citire proiectului de hotarare.

Se inscrie la cuvânt d-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe si spune ca trebuie sa fie modificate datele calendaristice din preambulul proiectului de hotarare pentru ca sunt greşite.

Nu mai sunt intrebari.

Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi „ pentru”.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022; Domnul Copaceanu Dumitru da citire proiectului de hotarare. Domnul preşedinte cere explicaţii la capitolul “alte venituri si cheltuieli” din raportul de specialitate afirmând ca ar fi bine sa se faca anumite precizări, consilierii trebuind sa cunoască mai multe detalii.

D-1 Grigoroiu Mihai intreaba pentru ce este nevoie de alocarea unei sume de bani din bugetul primăriei pentru renovarea scolii din moment ce exista un proiect pentru reabilitarea acesteia.

D-na Radu Mariana răspunde ca finanţarea proiectului este de durata si nu se poate aştepta pana intra proiectul pe CNI iar renovările trebuie făcute urgent pentru ca va incepe in curând şcoala.

Domnul Grigoroiu intreaba de unde reies sumele. D-na Radu răspunde ca s-a făcut un deviz de către un specialist iar acesta se afla la directoarea scolii.

Nu mai sunt intrebari.

Se supune la vot. Se aproba cu 10 voturi « pentru » si o abţinere - domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe - cu precizarea ca doreşte sa ise pună la dispoziţie devizul.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: aprobarea contului de execuţie bugetara la 30 iunie 2022 al comunei Bunesti, judeţul Valcea;

D-1 preşedinte solicita mai multe explicaţii. D-1 Ancuta Adrian ii răspunde ca “Alte bunuri si servicii” inseamna: sit-ul primăriei, mentenanta, xerox, camere, audit, departamentul de mediu;

Capitolul 67 - s-a plătit pentru fotbal; Capitolul 70 - s-a plătit pentru lămpi care se stricaseră; Capitolul 84 - s-a plătit o piesa in valoare de 200 de lei.

D-1 Radu Gabriel solicita trecerea cheltuielilor defalcat si sa se explice in detaliu. D-1 Ancuta Adrian spune ca toate contractele sunt verificate de Curtea de Conturi si o data la 3 luni sunt aceleaşi cheltuieli.

D-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe intreaba despre capitolul 51.02 titlul 20.01.30 - « Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare » - 85.840 lei - « ce inseamna ?! »

D-1 Ancuta Adrian explica din nou : « avem contracte pentru funcţionarea si intretinerea primăriei. De exemplu: sit-ul primăriei: 1050 lei/luna, consultanta pentru departamentul de mediu contract - 975 lei/luna, etc. »

D-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe intreaba ce este cu suma de la capitolul 65.02 -invatamant - 103.305 lei. D-1 Ancuta Adrian spune’ca d-na directoare a scolii ar trebui sa vina cu explicaţii si ca i le va solicita.

D-1 Radu Gabriel spune ca ar trebui trecute la subsol toate aceste cheltuieli pentru a nu mai exista discuţii.

D-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe cere in continuare explicaţii:

-    61.02 reparaţii curente - D-l Ancuta spune ca este vorba de aceeaşi suma care a fost si la 31.03. - reparaţii remiza pompieri.

-    67.02 alte bunuri si servicii - hotarare care s-a dat cu fotbalul si biblioteca, tricouri voluntari ^concesiuni - parohia Bunesti.

-    71.01.01 - 720.000. lei - lucrări la gaze - factura gaze ;

-    84.02. - reparaţii curente - Drumul Arinilor - 98.589 lei.

Nu mai sunt intrebari.

Se supune la vot. Se aproba cu 10 voturi « pentru » si o abţinere - domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe.

Diverse. D-l Radu Gabriel spune ca nu s-a făcut studiu pentru apa de la “Puturoasa”. D-1 primar răspunde ca nu sunt bani pentru studiu numai daca cetăţenii isi achita impozitele si amenzile. D-l Ancuta Adrian spune ca banii au fost prevăzuţi.

D-l Grigoroiu Mihai Gheorghe spune ca ar trebui o echipa de prestări servicii pentru ca nu se face fata la lucrări: rigole, toaletare vegetaţie etc, iar iluminatul in anumite zone laşa de dorit. De asemenea, asteapta cu nerăbdare construirea unei săli de sport.

D-l Radu Gabriel intreaba care este stadiul lucrărilor la gaze. D-l primar răspunde ca stadiul a ajuns la 50 la suta.

Nu mai sunt intrebari.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţa, Copaceanu Dumitru, declara lucrările şedinţei inchise, mulţumind pentru participare.