Proces verbal din 28/06/2022

Documente:
Continutul procesului verbal:

PROCES - VERBAL

încheiat azi, 28.06.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziţia Primarului nr. 59/22.06.2022 si a convocatorului nr. 3950 din 22.06.2022.

La şedinţa de consiliu sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcţie, şedinţa fiind legal constituita.

La şedinţa participa domnul primar Radi Viorel, domnul administrator Văduvă Dumitru, d-na. secretar general Marcu Ana-Maria-Gratiela, doamna consilier achiziţii publice Radu Mariana, doamna consilier superior Zotica Elena Dorina si d-1. consilier Ancuta Adrian.

Domnul preşedinte de şedinţa da citire ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.06.2022;

2.    Proiect de hotarare privind: rectificarea Bugetului local al comunei Bunesti pe anul

2022;

3.    Proiect de hotarare privind: aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de apă şi de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată în Judeţul Vâlcea” şi mandatarea reprezentantului UAT Bunesti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluţie a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

4.    Proiect de hotarare privind: depunerea proiectului „Lucrări de reabilitare moderata in vederea creşterii eficientei energetice - Şcoala Gimnaziala, comuna Bunesti, judeţul Valcea” in cadrul apelului de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), COMPONENTA CIO - FONDUL LOCAL - INVESTIŢIA 1.3: REABILITARE MODERATA A CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A ÎMBUNAT ATI FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE DE CĂTRE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE;

5.    Proiect de hotarare privind: acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei Bunesti a unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei pentru Parohia Bunesti pentru construirea unei capele si unui praznicar.

6.    Diverse
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru”.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.06.2022. Se aproba cu 10 voturi « pentru » si o abţinere - domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe care spune ca nu s-au consemnat toate aspectele pe care d-lui le-a prezentat la şedinţa precedenta iar domnul preşedinte de şedinţa Copaceanu Dumitru afirma ca asa se intampla de fiecare data, abţinerea votului unei anumite pesoane in ceea ce priveşte procesul verbal al şedinţei anterioare.

Nu mai sunt intrebari

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: rectificarea Bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022;

Domnul Copaceanu Dumitru da citire proiectului de hotarare si cere explicaţii doamnei contabil Zotica Elena referitoare la sumele trecute in rectificarea de buget cerând explicaţii suplimentare mai ales in ceea ce priveşte sistemul de supraveghere - camere video si alarme. De asemenea, intreaba daca achiziţia se face in SEAP, iar d-na Zotica ii răspunde afirmativ.

Se inscrie la cuvânt d-1. Grigoroiu Mihai Gheorghe si o intreaba pe d-na contabil care este diferenţa intre “brigada de pompieri” si “remiza P.S.I.”, sintagme care se regăsesc in raportul de specialitate si care nasc confuzii, nestiind pentru care din ele se aloca sumele respective de bani.

D-na contabil da explicaţiile necesare,

D-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe cere de asemenea explicaţii referitoare la sumele necesare achiziţionării de lemn de foc, spunând ca i se pare o suma mare iar d-na contabil ii răspunde ca intr-adevar se ard foarte multe lemne.

O alta intrebare a d-lui Grigoroiu Mihai Gheorghe este cum se face achiziţia de lemn

de foc.

D-na consilier superior Radu Mariana ii răspunde ca si aceasta achiziţie se face tot prin S.E.A.P.

Dl. Copaceanu intreaba daca sunt lemne pentru iama viitoare iar d-na. Zotica ii răspunde negativ.

De asemenea, dl. Grigoroiu Mihai Gheorghe sesizează o gresala de redactare si ii atrage atentia d-nei contabil.

Dl. Grigoroiu Mihai Gheorghe intreaba daca s-au făcut angajari in ultimul timp si daca s-a modificat organigrama, d-na contabil raspunzandu-i ca au fost scoase la concurs postul de secretar general si postul de cosilier superior care s-au ocupat, organigrama ramanand neschimbata.

Nu mai sunt intrebari.

Domnul preşedinte de şedinţa supune la vot si aproba cu 11 voturi « pentru ».

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de apă şi de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată în Judeţul Vâlcea” şi mandatarea reprezentantului UAT Bunesti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluţie a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Dl. preşedintele de şedinţa, Copaceanu Dumitru da citire proiectului de hotarare si cere lămuriri referitoare la tarifele viitoare.

D-na consilier superior Radu Mariana răspunde ca preţul creste deocamdată cu 18 bani si ca anexele cu tarifele la proiectul de hotarare sunt venite de la Apavil.

D-1 Copaceanu Dumitru afirma ca pana in anul 2025 tarifele la apa se vor mari cu

25%.

D-1 consilier Radu Gabriel spune ca marirea de preţ este exagerata si intreaba ce se intampla daca nu sunt de acord cu aceasta.

D-1 Copaceanu Dumitru zice ca deocamdată ar trebui sa voteze aceasta prima mărire sa nu apara probleme.

D-1 Radu Gabriel spune ca Apavil foloseşte o formula de calcul „făcută de ei” si intreaba de unde vine aceasta formula.

D-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe spune ca ar trebui sa se solicite la Apavil sa trimită un reprezentant care sa explice si sa răspundă la intrebari.

D-1 Copaceanu Dumitru zice ca doreşte o informare in detaliu la şedinţa următoare referitoare la aceste tarife.

D-1 primar spune ca probabil cei de la Apavil vor face investiţii in infrastructura de apa.

D-1 Radu Gabriel susţine ca trebuie informaţi cei de la Apavil asupra calitatii apei care este foarte proasta iar d-1 primar ii răspunde ca s-a spart conducta de apa atunci când s-a lucrat la conducta de gaz.

Nu mai sunt intrebari.

Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi « pentru ».

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: depunerea proiectului „Lucrări de reabilitare moderata in vederea creşterii eficientei energetice - Şcoala Gimnaziala, comuna Bunesti, judeţul Valcea” in cadrul apelului de proiecte din Planul National de Redresare si Rezidenta (PNRR), COMPONENTA CIO - FONDUL LOCAL - INVESTIŢIA 1.3: REABILITARE MODERATA A CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A IMBUNATATI FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE DE CĂTRE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE;

Preşedintele de şedinţa, Copaceanu Dumitru da citire proiectului de hotarare.

D-1 preşedinte spune ca este un lucru bun faptul ca acceseaza si comuna Bunesti astfel de programe.

D-na Radu Mariana explica faptul ca acum se voteaza anvelopare si panouri fotovoltaice. Daca va trece si pe CNI atunci se va face reabilitare interior si dotare.

D-1 Copaceanu susţine ca şcoala nu este construita in 1975 iar d-na Radu Mariana răspunde ca asa este trecuta in CF.

Ia cuvântul d-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe si spune ca ar dori un amendament la art.5 si solicita sa mearga si d-1 Copaceanu in calitate de reprezentant al comunei, nu doar d-1 primar.

D-na consilier superior Radu Mariana răspunde ca nu poate fi reprezentant decât d-1 primar pentru ca este ordonator principal de credite si are semnătură electronica, iar consilierii pot, eventual, doar sa-1 insoteasca.

Nu mai sunt intrebari.

Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi « pentru ».

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei Bunesti a unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei pentru Parohia Bunesti pentru construirea unei capele si unui praznicar.

Preşedintele de şedinţa, Copaceanu Dumitru da citire proiectului de hotarare.

Ia cuvântul doamna contabil si spune ca au fost alocaţi 20.000 de lei.

Se inscrie la cuvânt d-na consilier Ciobotea Liliana si spune ca s-a auzit prin comuna ca cele doua construcţii se vor face doar cu sprijinul firmei “Annabela”, ceea ce nu este adevarat.

Domnul preşedinte Copaceanu răspunde ca investiţia este mare si costa in jur de 200.000 lei, pentru ca iniţial era vorba doar de construirea capelei iar apoi preotul a solicitat si construirea unui praznicar. De asemenea, spune domnul preşedinte, ar trebui sa se aiba in vedere construirea de capele si in celelalte sate. D-1 Copaceanu intreaba cum se procedează cu banii pentru ca doreşte ca totul sa fie transparent, iar d-na contabil ii explica.

Nu mai sunt intrebari.

Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi si se voteaza cu 11 voturi « pentru ».

Diverse.

Domnul consilier Grigoroiu Dan-Constantin spune ca microbuzul scolii nu trece peste tot.

Domnul primar răspunde ca directorul scolii face traseul si il supune la vot in consiliul de administraţie.

In continuare, d-1 Grigoroiu Dan-Constantin zice ca ar trebui reparate trotuarele si

scările.

D-1 primar răspunde ca cei de la « Drumuri Naţionale » se ocupa cu intretinerea.

D-1 Grigoroiu Mihai Gheorghe ia cuvântul fiind de părere ca ar trebui crescută eficienta energetica prin crearea unui parc fotovoltaic, de asemenea ca ar trebui reabilitat sediul primăriei, grupul sanitar al bazei sportive, terenul scolii precum si curatarea izlazului de la Brozbesti.

Nu mai sunt intrebari.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţa, Copaceanu Dumitru, declara lucrările şedinţei inchise, mulţumind pentru participare.