Proces verbal din 15/03/2022

Documente:
Continutul procesului verbal:

PROCES VERBAL
încheiat azi, 15.03.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziția Primarului nr. 16/09.03.2022 si a convocatorului nr. 1410/09.03.2022.
La ședința de consiliu sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcție, ședința fiind legal constituita.
La ședința participa domnul primar Radi Viorel, dl. Administrator public Văduvă Duitru, doamna secretar cu delegație Radu Mariana, doamna Zotica Dorina- consilier superior, domnul Ancuta Adran -consilier si d-na Tudosie Elena- contabil Școala Gimnaziala Bunesti.
Doamna președinte de ședința da citire ordinii de z i: 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 09.02.2022;
2. Proiect de hotarare privind: stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022; 3. Proiect de hotarare privind: Aprobarea contului de execuție bugetara la 31 decembrie 2021 al comunei Bunesti, județul Valcea; 4. Proiect de hotarare privind: rectificarea Bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022; 5. Proiect de hotarare privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Școala Gimnaziala Bunesti, județul Valcea; 6. Prezentare Raport primar privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bunesti pe anul 2021; 7. Prezentare - Raport de activitate pentru anul 2021 -Biblioteca Publica Locala Bunesti; 8 Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru” .
Doamna președinte de ședința da cuvântul d-nei Radu Mariana-secretar, pentru a da citire procesului verbal de la ședința din data de 09.02.2022.
Nu sunt intrebari. Se supune la vot si este votat cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 2 al ordinii de z i : Proiect de hotarare privind: stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022; Nu sunt intrebari. Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru”.

Se trece la punctul 3 al ordinii de z i: Proiect de hotarare privind: Aprobarea contului de execuție bugetara la 31 decembrie 2021 al comunei Bunesti, județul Valcea; Se inscrie la cuvânt domnul Copaceanu Dumitru si intreaba la cap 61.02.
Ordine publica si siguranța naționala — reparații curente suma de 105 mii lei ce reprezintă.
Doamna contabil spune ca este vorba despre remiza PSI, care s-a reparat, construcții active nefmanciare - materiale pentru brigada de pompieri, pentru anvelopare clădire la cap 74.02.- protecția mediului titlu 71.01.30 suma de 1.920.912,61 lei factura canalizare prin PNDL II.
Nu mai sunt întrebări. Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 4 al ordinii de z i: Proiect de hotarare privind: rectificarea Bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022.
Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu Mihai, referitor la adresa Scolii Gimnaziale Bunesti prin care se solicita majorarea salariului de la 4000 la 4900 lei. In adresa se menționează ca ca beneficiază din ianuarie 2020 de suma de 4000 lei si care șofer solicta aceasta suma. D-na contabil Tudosie răspunde ca șoferul de pe microbuzul scolii cel galben. Celalalt microbuz este cu suma de 10000 lei in care intra tot (salariu, motorina). Dl Grigoroiu spune ca se mai solicita si 2 anvelope. Doamna contabil spune ca sunt pentru microbuzul scolii.
Dl. Grigoroiu intreaba cine constata ca trebuie schimbate. D-na contabil Tudosie spune ca RAR-ul constata. DL Grigoroiu spune ca se oferă gratis sa constate deoarece dumnealui este manager de trafic.
Tot dl. Grigoroiu intreaba pentru ce sunt 145 mii lei. Dna Zotica spune ca este vorba de un proiect pentru realizare statii reincarnare pentru autovehicule electrice.
Dl. Primar menționează ca sunt bani prevazuti pentru întocmire sf, proiect tehnic si consultanta.
Tot dl. Grigoroiu intreaba pentru ce sunt 50 mii lei. Dl. primar spune ca sunt pentru aductiune apa din pct. Puturoasa.
Dl. Radu Gabriel intreaba pentru ce trebuie acest izvor, sa bea oamenii apa? Dl. primar spune ca pentru a fi adusa apa la drum. DL Grigoroiu intreaba pentru ce este suma de 117,75 mii lei- reparații curente. I se răspunde ca este vorba despre reparație drum in Bunesti.
Nu mai sunt întrebări. Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi si se aproba cu 10 voturi „pentru” si o „abtinere” -dl. Grigoroiu.
Se trece la punctul 5 al ordinii de z i: Proiect de hotarare privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Școala Gimnaziala Bunesti, județul Valcea Nu sunt întrebări. Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .

Se trece la punctul 6 al ordinii de z i : Prezentare Raport primar privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bunesti pe anul 2021; Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu Mihai si dorește sa știe cate certificate de naștere au fost eliberate in anul 2021. Doamna secretar, spune ca s- au intocmit 2 acte de naștere de adopție si certificatele de naștere se intocmesc acolo unde s-au născut copii, pe raza localității Bunesti nu s-a născut niciun copil.
Tot dl. Grigoroiu ii propune domnului Primar sa inițieze un proiect de hotarare pentru nașteri, sa se acorde 500 lei pentru fiescare nou-nascut.
Doamna Ciobotea propune sa se investească in copii de la școala Bunesti si sa atraagem copii din alte comune la școala noastra.
Dl. Radu Gabriel propune sa vina școala cu propuneri sa atragem copii la școala.
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 7 al ordinii de z i: Prezentare Raport de activitate pentru anul 2021 -Biblioteca Publica Locala Bunesti.
Se inscrie la cuvânt domnul Radu Gabriel si intreaba cat de benefice sunt pentru comuna proiectele de la biblioteca.
D-na Ciobotea spune ca sunt activitati pentru copii si sunt foarte benefice, avand in vedere ca are 2 copii la școala este mulțumită de aceste activitati. D-na Ciobotea spune ca Întâlnirile intre bibliotecar au fost Online, iar intalnirile cu copii au fost si cu prezenta fizica.
Se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Diverse.
DL Copaceanu propune sa se discute inainte de inițierea proiectului pentrut ce se prevăd bani la rectificări.
DL Radu Gabriel spune ca in alte localitati prețul la gunoi este mai mic. dl. Grigoroiu intreaba cat la suta din locuitorii comunei Bunesti au contracte la gunoi. Dl Acuta spune ca 50-60%.
Dl Grigoroiu propune camere de luat vederi la intrarea in comuna si panouri fotovoltaice.
Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședința, Ciobotea Liliana Elena, declara lucrările ședinței inchise, mulțumind pentru participare.